ติดตั้งชุดประบานเลื่อน สลับ บานรางแขวน และบานเลื่อนสวนสี่

ติดตั้งชุดประบานเลื่อน สลับ บานรางแขวน และบานเลื่อนสวนสี่